garuda sanga tamil, sanga tamil websiite, epic website in tamil, tamil old books, old tamil books free download, sanga tamil paadalgal download free, tamil ilakkiyangal download, tamil ilakkiyangal, tamil free books old
நீங்கள் இருப்பது --> முகப்பு --> பரிபாடல் --> செவ்வேள் பாடல்கள்
                         
செவ்வேள்
கடுவன் இளவெயினனார்

1 - 12 செவ்வேளின் வீரச் செயல்
பாயிரும் பனிக்கடல் பார்துகள் படப்புக்குச்
சேயுயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்துஅமர் உழக்கித்
தீயழல் துவைப்பத் திரியவிட்டு எறிந்து,
நோயுடை நுடங்குசூர் மாமுதல் தடிந்து,
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய -- 5
கொன்றுணல் அஞ்சாக் கொடுவினைக் கொல்தகை
மாய அவுணர் மருங்கறத் தபுத்தவேல்
நாவலந் தண்பொழில் வடபொழில் ஆயிடைக்
குருகொடு பெயர்பெற்ற மால்வரை உடைத்து,
மலையாற்றுப் படுத்த மூவிரு கயந்தலை! -- 10
மூவிரு கயந்தலை, முந்நான்கு முழவுத்தோள்,
ஞாயிற்றேர் நிறத்தகை, நளினத்துப் பிறவியை!

13 - 21 வெறியாட்டு
காஅய் கடவுள் சேஎய்! செவ்வேள்!
சால்வ! தலைவ!எனப் பேஎ விழவினுள்,
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே; -- 15
அவை, வாயும் அல்ல; பொய்யும் அல்ல;
நீயே வரம்பிற்றுஇவ் வுலகம் ஆதலின்,
சிறப்போய்! சிறப்பின்றிப் பெயர்குவை;
சிறப்பினுள் உயர்பாகலும்
பிறப்பினுள் இழிபாகலும் -- 20
ஏனோர்நின் வலத்தினதே.

22 - 54 செவ்வேளின் பிறப்பு
ஆதி அந்தணன் அறிந்துபரி கொளுவ,
வேத மாபூண் வையத்தேர் ஊர்ந்து,
நாகம் நாணா, மலைவில் லாக,
மூவகை, ஆரெயில் ஓரழல் அம்பின் முளிய, -- 25
மாதிரம் அழல, எய்து அமரர் வேள்விப்
பாகம் உண்ட பைங்கண் பார்ப்பான்,
உமையொடு புணர்ந்த காம வதுவையுள்,
அமையாப் புணர்ச்சி அமைய நெற்றி
இமையா நாட்டத்து ஒருவரம் கொண்டு -- 30
விலங்கென, விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்,
விரிகதிர் மணிப்பூ ணவற்குத்தான் ஈத்தது
அரிதென மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின்,
எரிகனன்று ஆனாக் குடாரிகொண்டு அவனுருவு
திரித்திட் டோன்இவ் வுலகேழும் மருளக் -- 35
கருப்பெற்றுக் கொண்டோர் கழிந்தசேய் ஆக்கை
நொசிப்பின் ஏழுறு முனிவர் நனியுணர்ந்து
வசித்ததைக் கண்ட மாக மாதவர்,
மனைவியர் நிறைவயின் வசிதடி சமைப்பின்
சாலார்; தானே தரிக்கென அவர்அவி -- 40
உடன்பெய் தோரே; அழல்வேட்டு அவ்வவித்
தடவுநிமிர் முத்தீப் பேணியமன் எச்சில்
வடவயின் விளங்குஆல் உறையெழு மகளிருள்
கடவுள் ஒருமீன் சாலினி ஒழிய,
அறுவர் மற்றையோரும் அந்நிலை அயின்றனர்; -- 45

மறுவறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர்
நிறைவயின் வழாஅது நிற்சூ லினரே;
நிவந்தோங்கு இமயத்து நீலப் பைஞ்சுனைப்
பயந்தோர் என்ப; பதுமத்துப் பாயல்,
பெரும்பெயர் முருக, நிற் பயந்த ஞான்றே, -- 50
அரிதமர் சிறப்பின் அமரர் செல்வன்,
எரியுமிழ் வச்சிரம்கொண்டு இகந்துவந்து எறிந்தென
அறுவேறு துணியும் அறுவர் ஆகி
ஒருவனை வாழி! ஓங்குவிறல் சேஎய்!

55 - 70 படைக்கலம் அளித்தல்
ஆரா உடம்பின்நீ அமர்ந்துவிளை யாடிய -- 55
போரால் வறுங்கைக்குப் புரந்தான் உடைய,
அல்லல்இல் அனலன் தன்மெய்யிற் பிரித்துச்
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன்; வானத்து
வளங்கெழு செல்வன்தன் மெயயிற் பிரித்துத்
திகழ்பொறிப் பீலி அணிமயில் கொடுத்தோன்; -- 60
திருந்துகோல் ஞமன்தன் மெய்யிற் பிரிவித்து
இருங்கண் வெள்யாட்டு எழில்மறி கொடுத்தோன்,
ஆஅங்கு, அவரும் பிறரும் அமர்ந்துபடையளித்த
மறியும் மஞ்ஞையும் வாரணச் சேவலும்
பொறிவரிச் சாபமும் மரனும் வாளும் -- 65
செறியிலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும்
தெறுகதிர்க் கனலியும் மாலையும் கைக்கொண்டு,
வேறுவேறு உருவின்இவ் வாறுஇரு கைக்கொண்டு,
மறுவில் துறக்கத்து அமரர் செல்வன்தன்
பொறிவரிக் கொட்டையொடு புகழ்வரம்பு இகந்தோய்! -- 70

71 - 78 சேவடி சேர்வோரும் சேராரும்
நின்குணம் எதிர்கொண்டோர்,
அறங்கொண்டோர் அல்லதை,
மன்குணம் உடையோர், மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை,
செறுதீ நெஞ்சத்துச் சினம்நீடி னோரும்
சேரா அறத்துச் சீரி லோரும்
அழிதவப் படிவத்து அயரி யோரும் -- 75
மறுபிறப்பு இல்லெனும் மடவோரும் சேரார்;
நின்நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர்
சேர்வார் ஆதலின், யாஅம் இரப்பவை,

79 - 81 வேண்டும் வரங்கள்
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல; நின்பால்
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் -- 80
உருள்இணர்க் கடம்பின் ஒலிதா ரோயே!

இசைவகுத்தவர்: கண்ணனாகனார்
பண்: பண்ணுப்பாலையாழ்

இணைய வடிவமைப்பு - Garuda Technologies
Copyright © 2013 garuda-sangatamil.com