garuda sanga tamil, sanga tamil websiite, epic website in tamil, tamil old books, old tamil books free download, sanga tamil paadalgal download free, tamil ilakkiyangal download, tamil ilakkiyangal, tamil free books old
நீங்கள் இருப்பது --> முகப்பு --> பத்துப்பாட்டு
                         
பொருநர் ஆற்றுபடை மூலம்

பொருநனை அழைத்தல்
அறாஅ யாணர் அகன்தலைப் பேரூர்
சாறுகழி வழிநாள், சோறுநசை உறாது,
வேறுபுலம் முன்னிய விரகுஅறி பொருந!

யாழின் அமைப்பு
குளப்புவழி அன்ன கவடுபடு பத்தல்;
விளக்குஅழல் உருவின் விசிஉறு பச்சை, -- 5
எய்யா இளஞ்சூல் செய்யோள் அவ்வயிற்று
ஐதுமயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல,
பொல்லம் பொத்திய பொதியுறு போர்வை;
அளைவாழ் அலவன் கண்கண்டன்ன
துளைவாய் தூர்ந்த துரப்புஅமை ஆணி -- 10
எண்நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி,
அண்-நா இல்லா அமைவரு வறுவாய்ப்;
பாம்புஅணந் தன்ன ஓங்குஇரு மருப்பின்;
மாயோள் முன்கை ஆய்தொடி கடுக்கும்;
கண்கூடு இருக்கைத் திண்பிணித் திவவின் -- 15
ஆய்தினை யரிசி அவையல் அன்ன
வேய்வை போகிய விரல்உளர் நரம்பின்,
கேள்வி போகிய நீள்விசித் தொடையல்;
மணம்கமழ் மாதரை மண்ணி யன்ன,
அணங்கு மெய்ந் நின்ற அமைவரு காட்சி -- 20
ஆறுஅலை கள்வர் படைவிட அருளின்
மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவுஇன் பாலை
வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும்,
சீருடை நன்மொழி நீரொடு சிதறி

பாடினியின் முடி முதல் அடி வரை உள்ள வருணனை

அறல்போல் கூந்தல், பிறைபோல் திருநுதல், -- 25
கொலைவில் புருவத்துக், கொழுங்கடை மழைக்கண்,
இலவுஇதழ் புரையும் இன்மொழித் துவர்வாய்ப்,
பலஉறு முத்தின் பழிநீர் வெண்பல்
மயிர்குறை கருவி மாண்கடை அன்ன
பூங்குழை ஊசற் பொறைசால் காதின், -- 30
நாண்அடச் சாய்ந்த நலம்கிளர் எருத்தின்,
ஆடுஅமைப் பணைத்தோள், அரிமயிர் முன்கை,
நெடுவரை மிசைஇய காந்தள் மெல்விரல்,
கிளிவாய் ஒப்பின் ஒளிவிடு வள்உகிர்,
அணங்குஎன உருத்த சுணங்குஅணி ஆகந்து, -- 35
ஈர்க்குஇடை போகா ஏர்இள வனமுலை,
நீர்ப்பெயர்ச் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ்,
உண்டுஎன உணரா உயவும் நடுவின்,
வண்டுஇருப்பு அன்ன பல்காழ் அல்குல்,
இரும்பிடித் தடக்கையின் செறிந்துதிரள் குறங்கின், -- 40

பொருந்துமயிர் ஒழுகிய திருந்துதாட்கு ஒப்ப
வருந்துநாய் நாவின், பெருந்தகு சீறடி,
அரக்குஉருக்கு அன்ன செந்நிலன் ஒதுங்கலின்,
பரற்பகை உழந்த நோயொடு சிவணி,
மரல்பழுத்தன்ன மறுகுநீர் மொக்குள் -- 45
நன்பகல் அந்தி நடைஇடை விலங்கலின்,
பெடைமயில் உருவின், பெருந்தகு பாடினி

இணைய வடிவமைப்பு - Garuda Technologies
Copyright © 2013 garuda-sangatamil.com